Dự án

Cải tạo chống xuống cấp nhà học A – Trường THPT Chu Văn An

Căn cứ thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 Của Bộ Tài Chính quy định về quản lý , thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Quyết định số 105/QĐ-CVA ngày 26/07/2011 của trường THPT Chu Văn An về việc chỉ định đơn vị thi công trường PTTH Chu Văn An

More...