Tuyển dụng

Công ty đang tuyển dụng nhân sự vào các vị trí sau:

1. Kỹ sư xây dựng

2. Kế toán tổng hợp